UTLYSNING AV MIDLER TIL IDRETTSLAG SOM PLANLEGGER BYGGING AV IDRETTSANLEGG

Til idrettslag i Troms Tromsø 13.desember 2017

UTLYSNING AV MIDLER TIL IDRETTSLAG SOM PLANLEGGER BYGGING AV IDRETTSANLEGG

Troms idrettskrets har etablert et anleggsfond der idretslag som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til «Plan- og prosjekteringsfasen».
Troms idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.
Vi har etablert et anleggsfond som idrettslag kan søke på for å finansiere det/deler av det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg.
Anleggsutvalget i idrettskretsen har vedtatt kriterier for å få tildelt midler fra anleggsfondet.

Kriterier til Troms idrettskrets anleggsfond
1. Idrettslag i Troms som skal bygge, eie og drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra TIKs anleggsfond.
2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget, dvs vedtatt på årsmøtet.
3. Midler kan tildeles til anlegg som er i «plan- og prosjekteringsfasen» og som er avhengig av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen.
4. Første fase i «Prosjektmodellen», «Idéfasen» må være godt igangsatt, dvs gjennomføring prosjektmodellens faser organisering, utgangspunkt og programmering.
5. Idrettslaget må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.
6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert.
7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.
8. Typisk tildelingsbeløp ville ligge i størrelsesorden 100.000 – 150.000, men tildeling vil kunne avvike fra dette.

Fasene i «Gode idrettsanlegg»s Prosjektmodell for bygging av idrettsanlegg ligger til grunn for prosessenes beskrivelse.
Nettsiden www.godeidrettsanlegg.no er et nyutviklet ressurssenter for bygging av idrettsanlegg, utviklet av NTNU i samarbeid med Norges idrettsforbund.
Vi vil anbefale idrettslag å nytte verktøyet Prosjektmodell i planleggings- og gjennomføringsfasen
For å finne dokumentet, se www.godeidrettsanlegg.no , under arkfanen Ressurser.

Hvordan søker dere?
1. Idrettslag sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet eget søknadsskjema
2. Vedleggsskjema «Prosjektmodell Gode idrettsanlegg», som finnes i søknadsdokumentet fylles også ut.
3. Søknad sendes troms@idrettsforbundet.no
4. Søknadsfrist 1.mars 2018
5. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene.

Søknadsskjema og ytterligere informasjon finnes på våre nettsider: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/anlegg/troms-iks-anleggsfond/

Spørsmål angående søknaden rettes til Magnus Leonhardsen, magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no , tlf 478 58 622.

Troms idrettskrets
Sylvi Ofstad (s)
på vegne av Troms IKs anleggsutvalg

Med vennlig hilsen

Magnus Leonhardsen
anlegg- og utdanningskonsulent
magnus.leonhardsen@idrettsforbundet.no
mobil. 47858622
www.idrett.no/troms