I dagens samfunn fins det utfordringer  med å rekruttere barn og ungdom til idrettslagene. Undersøkelser viser at barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt mot denne målgruppen. I tillegg lever mange barn/ ungdom i familier som faller inn under betegnelsen fattig i Norge. Oppvekst i en lavinntektsfamilie er et komplekst og sammensatt problem, og handler om mer enn kun lav familieinntekt. Dårlige levekår utfordrer barns muligheter til å realisere sine rettigheter slik de er nedfelt i FN sin barnekonvensjon. Barnefattigdom i Norge handler ikke så mye om sosial nød eller mangel på nødvendige forbruksvarer, men heller om utenforskap og eksklusjon. Forskning viser at disse barna har større risiko enn andre barn for selv å bli fattige som voksne, at de i mindre grad enn andre barn deltar i sosiale aktiviteter, og at det er en sammenheng mellom inntektssituasjonen til familien og barns psykososial helse.

Over hele Norge gjøres det et omfattende idrettsarbeid for å tilrettelegge for aktivitetstilbud for barn og unge. I idrettspolitisk dokument (IPD) er ”Idrettsglede for alle” valgt som hovedmål for idrettspolitikken i perioden 2011 – 2015. Dette målet utfordrer oss alle på en rekke grunnleggende forhold og sammenhenger som er viktige for norsk idrett, som integritet, likeverd, toleranse, forståelse og respekt. Idrettslaget er fundamentet for all idrettsaktivitet og fellesskap. Målet om ”Idrettsglede for alle” må først og fremst realiseres i idrettslagene.

Tromsø idrettsråd arbeider gjennom sitt  inkluderingsarbeid for at alle barn og unge skal ha en meningsfull fritid gjennom et aktivitetstilbud i idretten. Dette gjøres både gjennom lavterskeltilbud, og mer målrettede tilbud.

Inkludering i idrett er også holdningsarbeid, og  er en kontinuerlig prosess. Tromsø idrettsråd ønsker å utvikle dette arbeidet i lag med idrettsklubbene, Tromsø kommune og andre frivillige organisasjoner.  Vi må i fellesskap løse de kulturelle og økonomiske barrierene for å sikre at idretten som læringsarena er reell , og tilgjengelig for alle barn og unge I Tromsø kommune.