All Posts By

Alf Konrad Wilhelmsen

Et trygt og levende idretts-Tromsø, hvor det er plass til alle

By | Nyheter

Rundt 80 % av alle barn under 12 år er medlem i norsk idrett på landsbasis. Visste du at i Tromsø er det over 11000 barn og ungdom som deltar i idretten gjennom våre 136 idrettsklubber? Et tall vi både er ydmyk og stolt over, og som er et betydelig bidrag for barns oppvekstvillkår. Å ha en meningsfull fritid er viktig for alle, og fysisk aktivitet viser seg også være en viktig del av dette.

Visste du at samtidig har vi mange barn og unge i vår kommune som ekskluderes fra idretten pga. bl.a. økonomi? Familier som av ulike grunner sliter med å betale det det koster for idrettsdeltagelse. Mange i denne gruppa er nye tromsøværinger, men ikke alle.

NAV Tromsø og Flyktningtjenesten har støtteordninger for grupper med rettigheter der, men ikke alle kommer innenfor de reglene, rutinene og satsene det offentlige har. Nå ønsker vi at alle våre klubber skal opprette Solidaritetsfond for å kunne bidra for familier som ikke kommer inn under de nevnte ordningene. Vi vil gjerne hjelpe klubbene med disse fondene, og har nå en kampanje hvor næringsliv og andre inviteres inn til å bidra. Vi har et sterkt ønske om at idretten skal være for alle. Nå inviterer vi til en samfunnsdugnad i Tromsø til beste for barna, og muligheten for idrett som fritidsaktivitet.

Timefordeling høsten 2018 og våren 2019

By | Nyheter

Hei.

Søknadsprosessen med årets timefordeling i kommunale idrettshaller, gymsaler og svømmesaler er nå i gang. Frist for tilbakemelding er mandag 30. april.

https://kommune24-7.no/1902/bruker?retur=%2f1902%2f701763_2&shortname=701763_2

Vennlig hilsen

Alf-Kondrad Wilhelmsen

Daglig leder

Storelvahallen versus Tromsø Spektrum

By | Nyheter

Det har aldri vært snakk om at Tromsø Spektrum skal prioriteres foran Storelvahallen. Snarere er etablering av Tromsø Spektrum helt avhengig av at Storelvahallen kommer først, fordi den representerer en ny kapasitet som vil avhjelpe at Tromsøhallens kapasitet blir satt ut av spill i en Spektrumutbygging. Tromsø Idrettsråd har alltid støttet kommunens prioritering av Storelvahallen før Tromsø Spektrum i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv og vil fortsatt arbeide for å få denne realisert snarest mulig. Bydelsrådet på Kvaløya sin oppfatning er derfor korrekt. Hvordan disse to prosjektene er blitt satt opp mot hverandre, er vanskelig å forstå.

 

Hilsen Lars Olav Sparboe, anleggsansvarlig i Tromsø Idrettsråd

Foto: iTromso

Opprett Solidaritetsfond

By | Nyheter

Hei alle sammen

 

Som en del av dere allerede vet har vi nå et stort fokus på at klubbene i Tromsø kommune, som tilrettelegger for aktivitet for barn og unge, oppretter SOLIDARITETSFOND.

 

Lite er gratis i Norge, og det koster  å være med i idrett. Den største konsekvensen av barnefattigdom i Norge er at barn ekskluderes fra fritidsaktiviteter. Deriblant idrett, som den største frivillige organisasjonen i Norge med over 2 millioner medlemskap. 80 % prosent av barn under 12 år er med i idrett, noe som er veldig bra. Det er likevel svært viktig at vi jobber både målbevisst og langsiktig med de barrierene som hindrer denne deltagelsen for mange barn. Vi vet i dag at det er økonomiske barrierer og kulturelle barrierer som bl.a. språk og kulturforståelse. For mange av våre nye tromsøværinger er idretten og dets organisering slik vi driver det i Norge  nytt, og noe vi må jobbe systematisk og grundig for å informere nok og godt nok om. Her jobber vi etter vårt eget prinsipp, G3 – grunnleggende, grundig og gjentatt informasjon.

 

Felles for disse barna er en sårbar situasjon, og vi i idretten skal gjøre det beste vi kan for å rekruttere og beholde disse barna i vår organisasjon. Det handler om å skape muligheter for alle.

 

Flyktningtjenesten sørger for deltagere på introduksjonsprogram, de to- tre første årene hvor de betaler inntil 5000 kr + utstyr.

Nav betaler for de som rettigheter der, og det går også an for familier å søke om å få dekt utgifter knyttet til idrettsdeltagelse selv om du ikke har en relasjon til NAV fra før. På linken under er det informasjon fra kommunen om akkurat dette. Spre gjerne denne informasjonen.

 

http://www.tromso.kommune.no/navfamilie.439930.no.html

 

Tromsø er en dyr by å bo i, og vi vet det er mange som lever i en knapp hverdag av ulike grunner. Det være seg skilsmisse, sykdom, permitteringer etc. For å kunne ivareta disse familiene på en bedre måte ønsker vi at klubbene oppretter solidaritetsfond. Et fond i klubb hvor medlemmer kan søke om å få hjelp til å få dekt utgifter i forbindelse med klubbaktiviteter. Det kan være treningsavgift, deltagelse i turneringer etc.  Her er det imidlertid viktig at klubbene etablerer en klubbpraksis som ikke ekskluderer barn pga. for høye egenandeler. Da er det viktig med bevissthet rundt økonomi og hva deltagelsen faktisk koster. Vi har dessverre eksempler på egenandeler satt så høyt at barn/ ungdom ikke har fått være med på høydepunkter som f.eks turneringer. Dette er noe vi IKKE ønsker skal skje, og det er derfor viktig at idretten har et forhold til økonomi i all planlegging i regi av idretten.

 

For de klubbene som etablerer solidaritetsfond vil dette kunne utløse midler fra Idrettsrådet.

 

Andre forslag for å bygge et fond kan være:

 

  • Opprette kontonummer hvor medlemmer og andre som har mulighet kan bidra
  • Søke støtte/ sponsormidler hos næringsliv
  • Søke støtte hos kommunen og andre hvor dette er mulig
  • Kafeer/ loppemarked etc. hvor inntekten går til fondet
  • Samarbeid med andre i nærmiljøet, hvor inntekten kan gå til fondet

 

Samarbeid for våre felles barn er litt av tanken her, så her er det kun fantasien som setter grenser. Det er mange som deler på ansvaret for å tilrettelegge for gode oppvekstvillkår for våre barn, og at dette også gjelder å skape muligheter for ALLE.

 

DET È PLASS TEL AILLE J

 

Hvor mye dette fondet skal være, er vanskelig å si noe eksakt – men poenget er at klubben skaper denne muligheten for støtte for medlemmene, og som kan være et bidrag fra idretten til å motvirke til at barn faller ut av idretten pga. økonomi. SÅ må vi også minne oss selv på at de aller færreste vi her snakker om vil si de er fattige, men at de har dårlig råd.

 

SÅ, for å få dette til må det et styrevedtak for opprettelsen og det bør utarbeides egne retningslinjer for fondet. Dette for å sikre at de rette familiene får hjelp, men også for å lage praksis innad i egen klubb for dette. Dette er jo nytt, så her må det være lov å prøve og feile littJ

 

Om noen trenger ideer/ forslag/ utgangspunkt til retningslinjer kan dere ta kontakt med oss.

 

De klubbene som oppretter et slikt fond kan melde fra til oss, vi ønsker ha en oversikt hvilke klubber som har slike fond. Per i dag har vi 10 klubber som har meldt fra om slike fond.

 

Vi håper alle klubbene i Tromsø vil opprette dette, og ønsker lykke til og tusen takk for innsatsen for våre sårbare barn i Tromsø kommune.

 

Er det noen spørsmål eller innspill er det bare å ta kontakt.

 

Vennlig hilsen

Britt Leandersen

Tromsø Idrettsråd

Idrett og Inkludering

Mob: 93670590

Britt.leandersen@nif.idrett.no

 

 

Aktivitetslederkurs i barneidrett

By | Nyheter

Kurs – Aktivitetsleder i barneidrett

 

Hva er god barneidrett? Hvordan utvikler barn seg og lærer nye ting? Hva som skal til for at alle barn skal føle idrettsglede?

Aktivitetslederkurs i barneidrett gir deg den kompetansen du trenger for å lage et godt aktivitetstilbud.

 

Meld deg på kurs 16-17.mars i Tromsø, ved Skjelnan skole! Kurset vil bli holdt av instruktør Britt Leandersen.

 

Påmelding kan gjøres via Minidrett (https://mi.nif.no/Event#1510415-010) eller mail til kontaktperson Magnus Leonhardsen.

Minner om at kurset er gratis!